آرشیو خبر
عنوان
   1401/05/11 - احتمال اختلال و قطعی در سامانه
ادامه ...


     
   1401/05/11 - پاسخ درخواستهای خدماتی
ادامه ...


     
   1401/05/05 - احتمال اختلال و قطعی در سامانه
ادامه ...


     
   1401/04/29 - عدم ارسال پیامک بدون مجوز مشترک(به اخبار crm رجوع شود)
ادامه ...


     
   1401/04/25 - تذکر در رابطه با لزوم پیاده سازی مقررات اجرایی تامین ایمنی و سلامت ارسال پیامک در شبکه های ارتباطی –
ادامه ...


     
   1401/03/23 - باز شدن درخواست خدماتی(لطفا به متن خبر در crm دقت نمایید)
ادامه ...


     
   1401/03/08 - فرم جدید تعهدنامه خدماتی(به اخبار crm رجوع گردد)
ادامه ...


     
   1401/03/02 - پیگیری خدماتی
ادامه ...


     
   1401/02/18 - برطرف شدن مشکل ثبت خطوط در سامانه شاهکار
ادامه ...


     
   1401/02/11 - پیرو قطع شدن خطوط خدماتی حقیقی و دارای مغایرت
ادامه ...