آرشیو خبر
عنوان
   1399/07/02 - ممنوعیت ارسال پیامک در تبلیغات شبکه های ماهواره ای
ادامه ...


     
   1399/06/23 - "پاسخ درخواستهای خدماتی"
ادامه ...


     
   1399/05/07 - ممنوعیت ارسال پیامک با موضوع "شرکت در مراسم ترحیم و ..."
ادامه ...


     
   1399/05/04 - راهنمای استفاده از Api ارسال پیامک
ادامه ...


     
   1399/04/21 - "قطع خطوط ثبت نشده در شاهکار"
ادامه ...


     
   1399/04/07 - خارج شدن شماره های خدماتی که ثبت حقیقی هستند
ادامه ...


     
   1399/03/19 - خارج شدن خطوط از حالت خدماتی
ادامه ...


     
   1399/03/17 - عدم ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی کالاهای خاص (پارت 2) در استانهای "همدان" و "کرمانشاه"
ادامه ...


     
   1399/03/17 - عدم ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی کالاهای خاص (پارت 1) در استانهای "همدان" و "کرمانشاه"
ادامه ...


     
   1399/03/10 - "نتیجه درخواست خدماتی"
ادامه ...