خبر
"نتیجه درخواست خدماتی"
1399/03/10
"نتیجه درخواست خدماتی" درخواستهایی که در حال انجام می باشند یا به همراه اول ارسال شده اند یا در نوبت ارسال می باشند. نتیجه از سمت همراه اول ممکن است یک تا سه ماه و گاها بیشتر زمان بر باشد. لطفا نتایج را فقط از طریق crm پیگیری بفرمایید. تکمیل فرآیند به معنای تایید خدماتی و لغو شده به معنای عدم تایید از سمت اپراتور همراه اول می باشد.